disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van Jumbo Supermarkten (hierna: de “Website) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding instemming met deze voorwaarden. Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Jumbo Supermarkten niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. Prijswijzigingen, fouten en/of uitverkocht zijn dan ook voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers.

De op deze Website getoonde informatie wordt door Jumbo Supermarkten met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de Website wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is. Jumbo wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website uitdrukkelijk van de hand.

De Website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Jumbo Supermarkten. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan op enigerlei openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jumbo Supermarkten. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk niet commercieel gebruik.

Hoewel Jumbo Supermarkten alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Jumbo Supermarkten niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de Website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze Website leiden naar internetsites buiten het domein van Jumbo Supermarkten. Deze zijn geen eigendom van Jumbo Supermarkten en zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de Website. Hoewel Jumbo Supermarkten uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites die niet door Jumbo Supermarkten worden onderhouden wordt afgewezen.

Aansprakelijkheid

Jumbo Supermartken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van Jumbo Supermarkten. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de wWebsite, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Jumbo Supermarkten of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jumbo Supermarkten mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

Jumbo Supermarkten draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Jumbo Supermarkten aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jumbo Supermarkten is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Gebruikerscontent

Bepaalde delen van de Website worden gevoed door input van gebruikers (bijvoorbeeld gebruikersrecepten). Jumbo Supermarkten is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van door gebruikers opgevoerde content. Door inzending van foto’s verleent de betreffende gebruiker expliciet toestemming voor het rechtenvrij gebruik van de foto’s voor gebruik op de Website.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Jumbo Supermarkten verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Jumbo Supermarkten aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en/of vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Jumbo Supermarkten behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.